ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ได้มีประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 และสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 ไปแล้วนั้น

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในระหว่างวันที่ 16 -30 ตุลาคม 2562