ช่องทางให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นิติบุคคล ประชาชนทั่วไป แจ้งปัญหา เรื่องร้องเรียน สอบถามข้อมูล หรือข้อเสนอแนะให้อบต.สองห้อง ผ่านระบบออนไลน์