ด้านเศรษฐกิจ
3.1 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ / รายได้ประชากร
อาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประกอบด้วย
- อาชีพทำนา
- อาชีพทำสวน
- อาชีพทำไร่
- อาชีพรับจ้างทั่วไป
- อาชีพค้าขาย
- อาชีพเลี้ยงสัตว์
รายได้ของประชากร โดยเฉลี่ย 23,000 บาท/ครอบครัว
3.2 การพาณิชยกรรม/การบริการ
การพาณิชยกรรมส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องมีน้อย เนื่องจากเป็นเขตที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร จึงประกอบอาชีพทางการเกษตรมากว่า แต่ก็มีประชากรประมาณ 5 % ที่ประกอบอาชีพทางการพาณิชย์ โดยมีหน่วยธุรกิจทางการพาณิชย์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ดังนี้
1. สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
- สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 5 แห่ง
- ร้านค้าทั่วไป จำนวน 61 แห่ง
- สถานที่รับชื้อขายข้าว จำนวน 3 แห่ง
- โรงสีขนาดเล็ก จำนวน 26 แห่ง
- โรงเลี้ยงไก่ จำนวน 8 แห่ง
- โรงขนมจีน จำนวน 1 แห่ง
2. สถานประกอบการด้านบริการ
- ร้านเสริมสวย จำนวน 7 แห่ง
- ร้านซ่อมอีเล็คทรอนิค จำนวน 1 แห่ง
- ร้านซ่อมรถ จำนวน 7 แห่ง
- ร้านปะยาง จำนวน 2 แห่ง
- ร้านเย็บผ้าด้วยเครื่องจักร จำนวน 1 แห่ง
3.3 การท่องเที่ยว
ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่จะมีกลุ่มที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นในการดำเนินการในด้านหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ คือกลุ่มทอผ้าไหม ซึ่งมีผลผลิตออกมาตลอดปี โดยสามารถจำหน่ายได้ตลอด แต่ขณะนี้ได้มีโครงการของกรมพัฒนาที่ดินได้มาดำเนินการในพื้นที่ของโรงเรียนหนองสองห้อง ในการจัดทำเป็นพื้นที่ไร่นาสวนผสมที่สามารถเป็นสถานที่ศึกษาดูงานในการจัดกิจกรรมด้านการเกษตรที่ครบวงจรได้
3.4 การปศุสัตว์
สำหรับการปศุสัตว์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ สุกร และไก่