ด้วยคณะกรรมการประมินคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบรารส่วนตำบลสองห้องได้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง เป็นไปตามเจตจำนงสุจริต ตามแนวนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

องค์การบริหารส่วนตำบลสอห้อง จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้