ด้วยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้บริการด้านยาสพติดให้กับผู้ป่วยยาเสพติด ประชาชนทั่วไปและผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดได้เกิดความรู้ความเข้าใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้เป้นสื่อในการบำบัดรักษายาเสพติด จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

(1) กระบวนการคัดกรอง

https://youtu.be/9OOKsqbV2qg

(2) การสร้างภูมิคุ้มกันในครอบครัว 

https://youtu.be/im2nAsjoXMk

(3) แรงบันดาลใจในการเลิกยาเสพติด

https://youtu.be/Uq_xXDKJUVY

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง เป็นไปตามเจตจำนงสุจริต ตามแนวนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

 จึงขอประชาสัมพันธ์บทความดังกล่าว มาให้ทราบโดยทั่วกัน