ด้วยสำนักงานท้องถิ่นอำเภอเมืองบุรีรัมย์ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ว่าได้รับแจ้งจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ในพื้นที่ด้วยประชาคมการศึกษาภาค(Regional Education Community :REC)และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 พ.ศ.2567

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง เป็นไปตามเจตจำนงสุจริต ตามแนวนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

องค์การบริหารส่วนตำบลสอห้อง จึงขอประชาสัมพันธ์แผนการจัดการศึกษาฯ ดังกล่าว มาให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้