ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช.ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสื่อประกอบการสอนการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง เป็นไปตามเจตจำนงสุจริต ตามแนวนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง จึงขอประชาสัมพันธ์สื่อดังกล่าว มาให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้