เพื่อเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 52 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0892.4/ว435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องข้อแนะนำแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นไปตามเจตจำนงสุจริต ตามแนวนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

องค์การบริหารส่วนตำบลสอห้อง จึงขอประชาสัมพันธ์การแต่งคั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 มาให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้