ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข้าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 บทความ ประกอบด้วย

บทความ อ 41/2565 เอกสารการตรวจสอบและควบคุมอาคาร

บทความ อ 42/2565 ข้อมูลการรักษาพยาบาลของมารดา

บทความ อ 43/2565 ขอชื่อผู้แจ้งและรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

บทความ อ 44/2565 ขอข้อมูลแบบแปลนบ้าน

บทความ อ 45/2565 หนังสือหารือการพิจารณาดอกเบี้ย

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง เป็นไปตามเจตจำนงสุจริต ตามแนวนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

องค์การบริหารส่วนตำบลสอห้อง จึงขอประชาสัมพันธ์บทความดังกล่าว มาให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้