เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง เป็นไปตามเจตจำนงสุจริต ตามแนวนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง จึงขอประชาสัมพันธ์ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปี พ.ศ.2563 โดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต. สองห้อง มาให้ทราบโดยทั่วกัน