ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ได้กำหนดให้บุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐได้รับค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

ดังนั้นเพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีความเหมาะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจึงกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (ประกาศค่าตอบแทน.pdf)ประกาศค่าตอบแทน.pdf1053 kB156