ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องมีความประสงค์จะประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (E-bidding) ราคากลาง 952,000.-บาท

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภารัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หรือทาง WWW.SONGHONG.GO.TH  หัวข้อ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ 04666452-3 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (M132.pdf)แบบ4871 kB133
Download this file (M13rotated.pdf)เอกสารประกวดราคา2943 kB120