เพื่อเป็นไปตามเจตจำนงสุจริต ตามแนวนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

องค์การบริหารส่วนตำบลสอห้อง จึงขอประชาสัมพันธ์รายงานการไม่รับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy ขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องประจำปี 2565    มาให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้