เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง เป็นไปตามเจตจำนงสุจริต ตามแนวนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

องค์การบริหารส่วนตำบลสอห้อง จึงขอประชาสัมพันธ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการของ อบต.สองห้องประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มาให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้