ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบการทุจริตแห่งชาติได้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566 ไปแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องได้คะแนนจำนวน 77.70คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยผลการประเมินอยู่ในระดับ B : หมายถึงหน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ในระดับต้องปรับปรุง แม้ว่าจะสอดคล้องเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ แต่ยังต้องมีการยกระดับการดำเนินงาน โดยให้มีผลสัมฤทธิ์ในระดับที่สูงขึ้น

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง เป็นไปตามเจตจำนงสุจริต ตามแนวนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง จึงขอประชาสัมพันธ์ รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ของ อบต.สองห้องประจำปี 2566    มาให้ทราบโดยทั่วกัน