เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  20  มีนาคม  2555  ซึ่งมีมติให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้พลังงานลง 10 % โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผลผ่าน

www.e-report-energy.go.th

และเป็นไปตามเจตจำนงสุจริต ตามแนวนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

องค์การบริหารส่วนตำบลสอห้อง จึงขอประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องประจำปี พ.ศ.2566  มาให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้