ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง

จำนวน 1ตำแน่งประกอบด้วย

             * พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) จำนวน 1อัตรา

โดยดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง3 และดำเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(โดยวิธีสอบแบบสัมภาษณ์เป็นที่ เรียบร้อยแล้วนั้น

อบต.สองห้องจึงประกาศผลการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง อบต.สองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้